Traveling

USA (San Francisco, Las Vegas Silicon Valley and San Jose) - 1.2018
Krakow 2016